Skip to content

Åpenhetsloven

Omegapoint Norge – Åpenhetsloven redegjørelse

Åpenhetsloven følger regnskapslovens system for årsberetning, hvor Omegapoint Norge følger normalt regnskapsår. Virksomheten fikk imidlertid plikt til å rapportere etter åpenhetsloven fra 1. juli 2022, hvilket gjør at denne redegjørelsen dekker perioden 1. juli 2022- 31.desember 2022.

Virksomheten har ikke tidligere hatt plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger. Selskapet har imidlertid hatt etablerte prosesser og rutiner for å følge opp sine leverandører fra før loven trådte i kraft. Dette har formet grunnlaget for jobben selskapet har påbegynt. Denne redegjørelsen vil opplyse om vårt innledende arbeid for første redegjørelse etter balansedagen hvor selskapet ble omfattet av åpenhetsloven, samt planer for arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Vår virksomhet:

Omegapoint Norge er et norsk it-konsulentselskap som leverer tjenester i skjæringspunktet mellom systemutvikling og sikkerhet, for kunder hovedsakelig i Norge. Selskapet inngår i Omegapoint Group AB, som ett av ti datterselskap. Konsernet har hovedlokasjon i Sverige.

Konsernet har forankret retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negativekonsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet er forankret i styret, konsernledelse og i hvert datterselskap sin lokale ledelse, og videre ned i de respektive organisasjonene. Vi skal til enhver tid være bevisst vårt bedriftsansvar og samarbeider tett med våre leverandører og forretningspartnere for å nå målet om bærekraftig utvikling. Sentrale slemt er.:

  1. Når du velger nye leverandører, vil det bli lagt vekt på sosiale og miljømessige standarder. Denne etiske retningslinjen dekker menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, barns rettigheter, miljø og korrupsjon.
  2. Leverandører til Omegapoint skal levere varer og tjenester som er produsert ihht gjeldende lover, forskrifter og denne etiske retningslinjen. Videre skal leverandørene kommunisere atferdsreglene til sine underleverandører, og plikter å overvåke at implementeringen blir gjort.
  3. En leverandør skal kunne dokumentere etterlevelse av retningslinjene på forespørsel fra Omegapoint. Slik dokumentasjon kan ha form av egenerklæring, oppfølgingsmøter, due diligence ved ekstern tjenesteleverandør og/eller inspeksjoner av arbeidsforholdene på produksjonssteder i sålen skjønn av Omegapoint. Leverandøren vil være forpliktet til å navngi og oppgi kontaktinformasjon for enhver underleverandør som Omegapoint ønsker å inspisere.
  4. Ved brudd på Code of Conduct vil Omegapoint og leverandøren i fellesskap utarbeide en plan for utbedring av bruddet. Utbedring må skje innen rimelig tid.
  5. Kontrakt kan sies opp med umiddelbar virkning dersom en leverandør begår vesentlig brudd på våre etiske retningslinjer

Våre tjenester

Konsernet tilbyr konulenttjenester i det nordiske markedet, hvor Omegapoint Norge sitt operative fokusområde er i det norske markedet.

Omegapoint Norge leverer konsulenttjenester i skjæringspunktet mellom systemutvikling og sikkerhet. Vi hjelper kunder å utvikle sikre systemer og bistår ved hele eller deler av et prosjekt, eller bistår med rådgivning og spesialistkompetanse. Vi dekker et bredt spekter av bransjer, som offentlig sektor, bank & finans, media og helse.

Våre tredjeparter

Selskapet leverer konsulenttjenester med egne ansatte eller ved å engasjere konsulenter fra tilsvarende norske eller svenske konsulentselskaper, eller enkeltmannsforetak. Leverandørkjeden har derfor få, om noen, ledd. Vi anser derfor at vår leverandørkjede har lav risiko, da både Sverige og Norge anses som land med høy beskyttelse av menneskerettigheter og som er strengt regulert etter arbeidsmiljøloven og tidligere rettspraksis.

Tilsvarende for våre forretningspartnere, som i hovedsak er knyttet til innkjøp av tjenester relatert til operasjonell drift av selskapet. Majoriteten av våre forretningspartnere er norske, med et fåtall forretningspartnere fra andre nordiske eller europeiske land. Det anses at dette er land som har anstendige arbeidsforhold og lav grad av utfordringer med menneskerettigheter og vi anser risikoprofilen på våre forretningspartnere for lav og at det ikke er stor risiko i første ledd.

Åpenhetsloven er basert på prinsipper om risiko og forholdsmessighet. Vi har brukt dette og vurdert ressursbruk der hvor vi tror vi som selskap kan bidra best mulig. Med de forhold som er avdekket til nå for våre leverandører og forretningspartnere, har vi ikke avdekket noen alvorlige observasjoner og vil ikke innføre noen tiltak for å redusere risikoer eller rette opp faktiske negative virkninger.


Veien videre og våre retningslinjer:

Selskapet vil gjennomgå og aktivt jobbe med videreutvikling av de retningslinjer og rutiner som konsernet har i dag. Vi vil blant annet se på hvordan vi stiller tydelige krav til våre eksisterende tredjeparter, og vurdere kontrollmekanismer for å etterleve våre retningslinjer valg av nye leverandører.

  • Vi vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger av våre eksisterende tredjeparter, hvor vi kartlegger deres etterlevelse av kjerneområder innenfor risikovurdering, likestilling og diskrimineringsvern, rutiner og retningslinjer, HMS og ansattes personvern. Målet er å skape en god dialog med leverandører og forretningspartnere – hvor innsamling av data skal gå smidig. Vi vil benytte denne informasjon til å foreta aktsomhetsvurderinger og gjøre kontinuerlig risikovurderinger.
  • Vi vil gjennomgå hvordan nye leverandører vurderes, inkludere vår Supplier code of conduct og tilhørende vurderinger for hver ny leverandør, samt sikre kontroll av prosessene.
  • Vi vil også revidere våre interne prosesser og rutiner som gjelder åpenhetsloven